17സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വിൽപ്പനക്ക് (കൊട്ടാരക്കര)താമരക്കുടി – ഒഴുകുപാറ, Thamarakudy

Thamarakudy, Kerala 691560, India
Triangle 1 Created with Sketch. For Sale Triangle 1 Created with Sketch. Rs.2,200,000.00 - Family Home
1000 Sq Ft 2 Bedrooms 1 Bathroom 2005 Year Built

17സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വിൽപ്പനക്ക് (കൊട്ടാരക്കര)താമരക്കുടി – ഒഴുകുപാറ. 17 Cents land with house for sale at Thamarakudi, Ozhukupara, Kollam

Additional Details

  • കൊട്ടാരക്കര - പട്ടാഴി റൂട്ടിൽ താമരക്കുടി, ഒഴുകുപാറയിൽ 17 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വിൽപ്പനക്ക് ആവശ്യക്കാർ വിളിക്കുക - 9744232318: 2200000

Note

Please use the agent/author contact form below to send messages/mails

Property Map

Submitted by ajithagsn@gmail.com

Avatar


Know More

Contact

Loading...

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Properties

17സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വിൽപ്പനക്ക് (കൊട്ടാരക്കര)താമരക്കുടി – ഒഴുകുപാറ, Thamarakudy

New Property! <1 min