5 സെൻറ് ഭൂമി വില്പനക്ക് – ഒലവക്കോട് അകത്തേത്തറ

Olavakode, Palakkad, Kerala 678002, India
Triangle 1 Created with Sketch. For Sale Triangle 1 Created with Sketch. Rs.175,000.00 - Land
5 CENT

ഒലവക്കോട് അകത്തേത്തറ (പാലക്കാട് ജില്ല) ഭാഗത്തു വീട് വെക്കാൻ അനുയോജ്യമായ 5 സെൻറ് ഭൂമി വില്പനക്ക്. റോഡ് സൈഡ്.

Additional Details

  • 5 സെൻറ് ഭൂമി വില്പനക്ക് - ഒലവക്കോട് (അകത്തേത്തറ ): 1,75,000

Note

Please use the agent/author contact form below to send messages/mails

Property Map

Submitted by pradeep

Avatar


Know More

Contact

Loading...

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Properties

5 സെൻറ് ഭൂമി വില്പനക്ക് – ഒലവക്കോട് അകത്തേത്തറ

New Property! <1 min